Organizacje gminne

-2. Organizacje gminne realizują przede wszystkim funkcje społeczne. W portfelu kompetencyjnym powinny więc występować kompetencje przejawiające się wrażliwością na potrzeby lokalnej społeczności oraz społeczną odpo-wiedzialnością za podejmowane działania.

-3. Jednostki samorządowe są organizacjami non-profit, nie nastawionymi na osiąganie zysku. Niemniej jednak zarządzający tymi jednostkami powinni umieć zabiegać o inwestorów i pozyskiwać dodatkowe (poza budżetowe) środki finansowe. Nastawienia biznesowe (przedsiębiorcze) powinny zwiększać ich potencjał kompetencyjny.

W badaniach zasadniczych poproszono respondentów o nadanie hierarchii ważności poszczególnym kompetencjom. Otrzymane rezultaty poddano analizie według założeń metody Pareto (ABC), w wyniku czego otrzymano trzy podzbiory kompetencji. Następnie przyjęto założenie, że podzbiór A stanowi kompetencje kluczowe. Do tego podzbioru, w samoocenie wójtów, zaliczono:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>