Opinie polskich przedsiębiorców

W przeprowadzonym w marcu 2000 r. sondażu PBS menedżerowie wskazali na 21 tzw. barier rozwoju przedsiębiorczości. Wśród nich za najważniejsze zagrożenia dla interesów firmy uznano nieuczciwą konkurencję (33%), na drugim miejscu – wysokość składki ZUS (31%), a na trzecim – niestabilność prawa i podatków (30%) . Biorąc pod uwagę niewielkie różnice między wskazaniami można przyjąć, że te trzy przyczyny mają jednakowe znaczenie.

W lutym i marcu 2003 r. PARP przeprowadził badania na temat zagadnień do-tyczących rozwoju przedsiębiorczości. Ostatnie zmiany w polskim prawie go-spodarczym 69% respondentów oceniło negatywnie, 79% udzieliło opinii, że informacje prawne nie są powszechnie dostępne. Ponadto 55% badanych stwierdziło, że przepisy wykonawcze do ustawodawstwa gospodarczego nie są skuteczne, a 51% przyznaje, że obniżenie ustawowej płacy minimalnej byłoby korzystne dla firm i rynku pracy .

Opinie polskich przedsiębiorców są zbieżne z prezentowanymi wcześniej opiniami przedsiębiorców w innych krajach europejskich: uwarunkowania prawne,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>