Oferty pracy

W całym 2002 r. do Powiatowego Urzędu Pracy napłynęło 5168 nowych bezro-botnych, a pozyskano 984 oferty pracy, więc na jedną pozyskaną ofertę przypadało ponad 5 bezrobotnych (w 2001 r. ponad 3). Oferty zgłaszane do urzędu pracy przez pracodawców najczęściej dotyczyły następujących zawodów: sprzedawcy, szwaczki, kierowcy, magazyniera i murarza3.

Na podstawie analizy materiałów źródłowych z Urzędu Pracy dotyczących bez-robocia w powiecie żyrardowskim można wyciągnąć następujące wnioski:

-1. Nadal następuje wzrost bezrobocia, które jest co roku wyższe. 2. Utrzymuje się wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych w wieku do 24 lat (25,6% ogółu bezrobotnych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>