Niska dynamika lokalnej gospodarki

Według oficjalnych statystyk w województwie mazowieckim jest najniższe bez-robocie w kraju (2002 r. – 13,9%), natomiast stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim była znacznie wyższa i w grudniu 2002 r. wyniosła 17,1%. Powiat żyrardowski zajmuje obszar 53 263 ha, tj. 1,5% powierzchni województwa mazowieckiego. Na koniec grudnia 2001 r. zamieszkiwały go 76 473 osoby, znaczny potencjał ludnościowy umiejscowiony był w Żyrardowie – 43 514 osób, co stanowi blisko 57% wszystkich mieszkańców powiatu. Ludność w wieku produkcyjnym (tzw. potencjalne zasoby pracy) na koniec 2001 r. liczyła 47 668 osób i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 1%.

Na koniec grudnia 2002 r. były zarejestrowane 7474 podmioty prowadzące dzia-łalność gospodarczą, wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły osoby fizyczne pro-wadzące działalność gospodarczą – 6311, tj. 84,4% ogółu. Na terenie powiatu żyrar-dowskiego funkcjonowało w 2002 r. 50 spółek z przewagą kapitału zagranicznego (0,7% ogółu podmiotów).

Niska dynamika lokalnej gospodarki powodowała liczne zwolnienia z przyczyn ekonomicznych ze strony pracodawców, w tym zwolnienia grupowe. Spowodowało to spadek liczby pracujących i w końcu grudnia 2002 r. na terenie powiatu pracowało 24 200 osób, tj. o 700 osób mniej niż przed rokiem i 1400 osób mniej niż w grudniu 1999 r. Na koniec 2002 r. w powiecie żyrardowskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wynosiła 4996 osób. W porównaniu z grudniem 2001 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 307 osób, tj. o 6,5% w stosunku do grudnia 2000 r. – o 1039 osób, tj. o 26,3%, a do grudnia 1999 r. – o 1758 osób, tj. o 53,3%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>