Niedomagania kompetencyjne zarządzających jednostkami

Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacjami, zarówno nastawionymi na zysk, jak i non-profit, zależy od wielu czynników związanych z ich wnętrzem oraz otoczeniem, w którym występują zagrożenia, ale też i okazje do wykorzystania. Czynniki wewnętrzne odnoszą się do zasobów materialnych, finansowych, informacyjnych i ludzkich. Znaczenie tych ostatnich wydaje się być najważniejsze, albowiem to od ludzi – członków organizacji zależy efektywne wykorzystanie pozostałych zasobów organi-zacyjnych. Szczególną rolę ma do spełnienia kadra menedżerska, której kompetencje determinują efektywność działań każdej organizacji. Termin kompetencje jest kon- struktem interdyscyplinarnym i wielowymiarowym, co skutkuje nieostrością definicyjną. W tym artykule kompetencje rozumiane są jako zestaw wiedzy, umiejętności, doświadczeń, cech osobowościowych, postaw i zachowań pracowników nakierowanych na efektywne działania w ciągle zmieniających się sytuacjach zawodowych.

Literatura przedmiotu przedstawia najczęściej modelowe zestawy kompetencji menedżerów biznesu. Brak natomiast opracowań odnoszących się do sylwetek me-nedżerów zarządzających organizacjami publicznymi, a w tym – jednostkami samo-rządu terytorialnego. Termin menedżer organizacji samorządowej przypisano zarzą-dzającym tymi jednostkami na poziomie gmin wiejskich. Inspiracja do podjęcia badań w tych organizacjach wynikała z następujących przesłanek:

t zarządzanie organizacjami samorządowymi należy do stosunkowo młodych nurtów w polskiej nauce o zarządzaniu, przeobrażenia zachodzące w Polsce po 1989 r. najszybciej i najgłębiej, wśród organizacji publicznych, dotknęły organizacje samorządowe,

E wstąpienie Polski do struktur europejskich wymusza na organizacjach samorzą-dowych przestrzeganie standardów unijnych działania wg tych standardów mogą zapewnić menedżerowie o odmiennych od dotychczasowych kompetencjach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>