Narzędzia zarządzania kapitałem

Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim a postawy przedsiębiorcze Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród menedżerów i pracowników jest problemem o strategicznym znaczeniu, ze względu na wagę tego typu postaw w kontekście konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa, długotrwałość samego procesu rozwijania postaw przedsiębiorczych oraz trudną odwracalność podjętych działań i ich skutków. r – Strategia zarządzania kapitałem ludzkim – rozumiana jako spójny zestaw długofalowych celów, zasad, planów i programów ukierunkowanych na tworzenie war-tości w obszarze funkcji personalnej – należy do kluczowych narzędzi kształtowania postaw przedsiębiorczych.

To właśnie formułując i doskonaląc strategię zarządzania kapitałem ludzkim w sposób świadomy bądź nieświadomy, określamy miejsce i rolę kapitału ludzkiego wśród czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa. Definiując misję i podstawo

we wartości, pośrednio wysyłamy sygnał, jakich pracowników potrzebujemy w or-ganizacji, czy traktujemy ich głównie przez pryzmat kosztów, czy też dostrzegamy w nich źródło aktywów niematerialnych. To właśnie w ramach programów działań strategicznych identyfikujemy czynniki sukcesu firmy i określamy ramowe warunki tworzenia i wykorzystania kapitału ludzkiego. Można więc stwierdzić, że strategia będzie pozytywnie wpływać na kreowanie postaw przedsiębiorczych, jeżeli dostrzegać będzie kluczową rolę kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności, stwarzać warunki strukturalne sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu tegoż kapitału oraz uświadamiać ten fakt członkom organizacji, przyczyniając się w ten sposób do budowania zaangażowania ludzi w procesy tworzenia wartości dla akcjonariuszy, klientów i pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>