Mocne osadzenie definicji

Kompetencje to wiedza, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa. Kompetencje to praktyczne umiejętności biznesowe pracowników.

Analiza powyższych definicji pokazuje, że wśród praktyków istnieje również wiele poglądów na temat tego, czym są kompetencje. Jedni podkreślają, iż kompetencje opisują doskonałą praktykę zawodową, która tworzy przewagę konkurencyjną orga-nizacji. Inni skupiają się na tym, co w ogóle pozwala pracownikowi wykonywać dobrze (na odpowiednim poziomie) powierzone mu zadania. Są też i tacy, którzy łączą kompetencje z efektywną realizacją zadań, prowadzącą do określonych przez firmę rezultatów. Wszystkie te koncepcje łączą jednak następujące elementy:

Mocne osadzenie definicji na koncepcji kompetencji indywidualnych, czyli zasobach wewnętrznych pracownika, z których czerpie w procesie pracy. Różnice pojawiające się w tym zakresie dotyczą zbioru elementów składających się na zasoby kompetencji indywidualnych. Praktycy dążą do określenia obszaru charakteryzującego pracownika/grupę pracowników, choć różnią się w tym, czy będą się skupiać na: wiedzy, umiejętnościach, postawach, cechach charakteru itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>