Kultura zarządzania w kierunku przedsiębiorczości

Praca człowieka w przedsiębiorstwie, poza wymiarem technicznym i ekonomicznym, uwarunkowana jest także społecznie. W sferze społecznej obserwujemy postępujące zmiany w systemach wartości i norm, a w konsekwencji – w stylach i metodach kierowania. Ukształtowało to nowe spojrzenie na rolę kapitału ludzkiego i funkcje osobowe w przedsiębiorstwie. W procesie tworzenia nowych produktów, usług i technologii oraz zdobywania rynków i uzyskiwania trwałej przewagi konkurencyjnej coraz większego znaczenia nabiera czynnik twórczej postawy, fachowej wiedzy i umiejętności związanych z firmą i realizujących jej cele. Ponadto dzisiaj, wraz z intensywnym rozwojem techniki, w warunkach dużej zmienności otoczenia firm, w dobie nasilonej konkurencji i globalizacji, zarządzanie, zwłaszcza zasobami ludzkimi zyskuje krytyczne znaczenie.

Na sposób zarządzania z kolei istotny wpływ wywiera kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Dla potrzeb tego referatu zakłada się, że przedsiębiorstwo jest swego rodzaju konstrukcją społeczną, wspólnotą członków z ich indywidualnymi i orga-nizacyjnymi systemami wartości i celami . Przy takim założeniu oczywiste jest, że kul-tura organizacyjna ma istotny wpływ na wszystko, co dzieje się w przedsiębiorstwie, przenika cały proces zarządzania nim i reguluje działania wszystkich jego członków.

Kultura oddziałuje na system funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem poprzez mechanizm tworzenia się kultury organizacyjnej, a wiec mechanizm redukcji niepewności i mechanizm wzmocnień pozytywnych .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>