Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Przedsiębiorczość jest ideą, która ma doprowadzić do istotnych zmian w systemie go-spodarczym kraju. Jest to kierunek myślenia przyjęty w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, przyznający ludziom prawo do podmiotowości, czyli uczestniczenia w tworzeniu i przekształcaniu gospodarki, w której nie są biernymi wykonawcami, ale inicjatorami działań. Zmieniające się warunki, w tym duża swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. To jednostki gospodarcze podejmują i rozwijają działalność gospodarczą i wyróżniają się sukcesami. Przedsiębiorczość człowieka zwykle jest utożsamiana z dużą aktywnością, zaradnością i bystrością umysłu, systematycznością, a także pomysłowością, inicjatywą oraz szczególną umiejętnością radzenia sobie z rzeczywistością ekonomiczno-społeczną.

Obecna rzeczywistość wymaga stałego postępu, ciągłych zmian na lepsze, wyższej wydajności i efektywności. Przedsiębiorczość to zdolność tworzenia nowej działalności lub zmian na podstawie innowacji. Człowiek przedsiębiorczy nie jest nastawiony na bierne czerpanie z zasobów społecznych, ale pragnie być ich źródłem, przyczynić się do ich zwiększania.

Przedsiębiorczość polska ma jednak dwie różne strony. W pierwszej – oficjalnej – ukazuje się ją jako motor ciągnący gospodarkę nowoczesnego demokratycznego spo-łeczeństwa. W 1989 r. weszła w życie ustawa Prawo działalności gospodarczej, dająca formalnie zielone światło przedsiębiorcom. Dzięki temu rozwinęło się w naszym kraju prawie 2,8 min małych i średnich firm, zapewniających ponad 65% miejsc pracy polskiego rynku oraz wiele oddziałów dużych zagranicznych firm . Druga strona medalu wygląda inaczej. Liberalizacja gospodarki jest postrzegana jako mechanizm umożliwiający przejęcie większości polskiego majątku narodowego przez obcy kapitał, eliminowanie tysięcy miejsc pracy w prywatnych i restrukturyzowanych zakładach, drastyczną redukcję polskiej produkcji przemysłowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>