Kotnpetencje są cechami pracownika

Kotnpetencje są cechami pracownika, które tkwią u podstaw efektywnego działania lub zachowania w pracy1. Działania i zachowania przedsiębiorcze można opisać językiem kompetencji. Pre-kursorami pojęcia kompetencji pracownika byli D. McClelland , a nieco później R. Boyatzis . Synteza przedstawionych przez nich definicji pozwala na postrzeganie kompetencji jako wewnętrznej charakterystyki jednostki, która pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z opartymi na określonych kryteriach wyjątkowymi osiągnięciami w pracy lub w danej sytuacji . Charaktery styki stanowiące kompetencje można umieścić w jednej z czterech szerszych kategorii, takich jak wiedza, umiejętności, predyspozycje i postawy.

Jednakże same cechy pracownika nie przynoszą wartości dodanej, o ile nie zostaną wykorzystane do produktywnego, przynoszącego wymierne efekty, działania. Pojęcie kompetencji jest bardziej użyteczne w praktyce, ponieważ implikuje zdolność przeniesienia tego, co ludzie wiedzą i potencjalnie potrafią zrobić do różnych kontek-stów, tj. różnych aspektów pracy. Kompetencje pracowników odzwierciedlają zestawy charakterystyk, pogrupowane w sposób pozwalający na ich praktyczne wykorzystanie. Jak obrazowo pokazuje jedna z definicji, są one tylko „klockami”, które muszą zostać poskładane i wykorzystane w różnorodnych kombinacjach i okolicznościach .

Pracownicy pod wpływem bodźców określonych jako motywy przekształcają swoje charakterystyki kompetencyjne w określone działania służące wykonywaniu stawianych im zadań. Kompetencje zawsze zawierają zamiar (wynikający z motywu działania), który jest siłą napędową cech powodującą działanie ukierunkowane na określone wyniki. Posiadane przez pracownika zestawy np. wiedzy i umiejętności zawsze muszą być powiązane z określonymi motywami, które stanowią „napęd” do użycia tej wiedzy lub umiejętności. W ujęciu kompetencyjnym przejawem działania pod wpływem danej kompetencji są określone zachowania, czasami nazywane rezultatami behawioralnymi (behavioural outcomes) . To, czy i jaka kompetencja po-służyła do wykonywania określonych działań można zaobserwować w sposób bez-pośredni w zasadzie jedynie na płaszczyźnie zachowań pracownika. Tym samym kompetencje nie są „biernym” zasobem wiedzy, umiejętności, predyspozycji i postaw ludzi. Przeciwnie – są zasobem „aktywnym”, a więc przejawiają się jedynie w zacho-waniach pracowników pozwalających stwierdzić wykorzystywanie tych cech.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>