Koncentrowanie się na funkcji personalnej

– przydatna płaszczyzna do badań nad funkcjonowaniem analizowanego obszaru. Nie można przy tym zapominać, iż każdy z elementów rzeczowych wymienionych w tabeli 2 pozostaje z związku z funkcjami regulacyjnymi. Wymaga bowiem zaplanowania, zorganizowania, umotywowania wykonawców oraz kontroli.

Odnosząc się do polskich realiów, można stwierdzić, iż zainteresowanie problema-tyką gospodarowania potencjałem ludzkim cechuje brak symetrii. Dominującą rolę nadaje się bowiem zarządzaniu kadrami, a w ten sposób i funkcji personalnej, rozpa-trując ją niemal w izolacji od pozostałych składowych interesującego nas obszaru.

Koncentrowanie się na funkcji personalnej nie ukazuje w pełni znaczącego przecież faktu, że najpierw musi być wyznaczona do wykonania praca, którą należy od

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>