Kierunki zmian w kulturze zarządzania

Wychodząc z założeń etyki humanistycznej, nie można z góry zakładać, że ktokolwiek ma niepodważalną i ostateczną rację. Najważniejszą cechą władzy opartej na autorytecie racjonalnym jest zatem traktowanie dorosłych ludzi jako w pełni doj-rzałych, czyli samodzielnych i gotowych do ponoszenia odpowiedzialności za własne działanie. Na dojrzałość tę składa się przede wszystkim autonomia rozumiana w sensie psychologicznym jako zdolność wytwarzania własnych norm działalności, będąca rezultatem świadomego wyboru i hierarchizacji wartości przyswojonych w procesie socjalizacji. Funkcją autonomii jest samokontrola, będąca wyrazem konsekwencji w stosowaniu owych norm. Dzięki autonomii człowiek staje się bardziej odporny na wpływy innych ludzi narzucających mu emocjonalny obraz pojawiających się sytuacji i bardziej sceptyczny w ocenach.

Radykalna zmiana warunków funkcjonowania nowoczesnych organizacji, spo-wodowana globalizacją działalności i tworzeniem sieciowych form strukturalnych, stawia problem władzy organizacyjnej w zupełnie innym świetle. Dzieje się tak dlatego, że upada główny filar wspierający tradycyjnie rozumiane zarządzanie, jakim jest hierarchia. W dotychczasowych systemach zarządzania stosunki władzy zawsze dominowały nad stosunkami współdziałania. Ch. Handy, wskazując na zaufanie jako podstawę funkcjonowania organizacji wirtualnych, pisze, iż liderzy tych organizacji to nie charyzmatyczni samotnicy, lecz pierwsi wśród równych członkowie zespołów. Zarządzanie w tych warunkach polega na kreowaniu wielu tymczasowych liderów poszczególnych zadań i różnych aspektów funkcjonowania zespołu .

Rozproszenie i powszechność wiedzy, charaktery żujące uczestników nowoczesnych organizacji rodzi potrzebę niezależności i współpracy zarazem, zasadniczo zmienia typ motywacji, wymaga stworzenia warunków, w których wiedzę tę moż

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>