Istota mechanizmu

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo działa w zmiennym otoczeniu, do którego szybko musi się dostosować, powinno posiadać narzędzia do obserwacji oraz interpretowania otoczenia. Przy założeniu, że przedsiębiorstwo jest tożsame z kulturą, narzędziami tymi są obowiązujące wartości i normy. Pozwalają one na ocenę danej sytuacji w kategoriach szans i zagrożeń oraz na zastosowanie adekwatnych do wyników oceny sposobów zachowania. Jeżeli przyjęte uprzednio zachowania zostaną powtórnie wykorzystane w danej sytuacji i w konsekwencji doprowadzą do zmniejszenia niepewności, wówczas stają się one częścią kultury organizacyjnej (jako skutek działania mechanizmu redukcji niepewności). Mechanizm ten nie daje jednak możliwości kontroli otoczenia. Może zdarzyć się sytuacja, w której zmianom w otoczeniu nie będą towarzyszyć zmiany norm i wartości. W związku z tym bardziej użyteczny wydaje się być mechanizm wzmocnień pozytywnych.

Istotą mechanizmu przyswojenia nowych norm i wartości jest wzmocnienie po-zytywnych zachowań. Jeżeli więc dane zachowanie umożliwia przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa, to jest ono przyswajane, i odwrotnie – jeżeli hamuje rozwój

– jest odrzucane. W przypadku zastosowania mechanizmu wzmocnień pozytywnych działanie w otoczeniu jest ciągle testowane. Przedsiębiorstwo ocenia każde swoje zachowanie i w zależności od efektów (pozytywnych lub negatywnych) – przyswaja je lub odrzuca. Mechanizm wzmocnień pozytywnych umożliwia stosunkowo szybkie dostosowanie się przedsiębiorstwa do otoczenia, pozwala też na wytworzenie bardziej elastycznej struktury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>