Ingerencja państwa

Ingerencja państwa jest różnie oceniana. Zwolennicy uważają, że dzięki temu działania podejmowane w zakresie HRM, których celem jest wspieranie przedsię-biorczości organizacyjnej, muszą uwzględniać w większym stopniu skutki społeczne niż ekonomiczne. Przeciwnicy skupiają się natomiast na krytyce barier, jakie tworzy ingerencja państwa w przyjmowaniu przez obywateli odpowiedzialności za własny rozwój i powodzenie, tak w zakresie przedsiębiorczości indywidualnej, jak i organizacyjnej. Przyczyniają się do tego odgórne regulacje w zakresie HRM, które powinno przecież wspierać działania przedsiębiorcze, a nie stanowić ich ograniczenie.

Przedsiębiorstwa w Polsce, podobnie jak w krajach unijnych, posiadają mniejszą autonomiczność wobec państwa niż przedsiębiorstwa amerykańskie. Jednak przedsiębiorcy polscy chcieliby, tak jak amerykańscy, opierać swoją działalność na poczuciu niezależności i samodzielności. Polska kadra menedżerska zdaje się skłaniać ku amerykańskiemu poczuciu prawa menedżerów do zarządzania. W praktyce jest to jednak bardzo trudne. O ile w Stanach Zjednoczonych związki zawodowe wykazują raczej orientację ekonomiczną, to polskie związki zawodowe, zgodnie z europejską ideą partnerów społecznych i dialogu społecznego, posiadając przy tym znaczny zakres uprawnień, starają się wywierać wpływ na kwestie o szerszym zasięgu niż interesy pracowników i ich rodzin. W przeszłości przekształciły się nawet w partię polityczną (AWS), która odegrała znaczącą rolę w parlamencie przy kształtowaniu prawnych warunków funkcjonowania firm i przyjmowanych przez nie strategii personalnych.

Fałszem byłoby jednak stwierdzenie, że sztywne stosunki pracy są wspierane wyłącznie przez związki zawodowe. W Polsce, jak i w wielu innych krajach Europy, coraz większą rolę zaczynają odgrywać partie populistyczne. W swojej retoryce, odwołując się do zagrożenia, aczkolwiek wątpliwego, jakie ma nies’ć rezygnacja z pewnych zdobyczy pracowniczych w stosunkach pracy, hamują choćby rozwój elastycznych form zatrudnienia czy obniżanie obciążeń podatkowo-ubez- pieczeniowych pracowników, które mogą mieć decydujące znaczenie dla realizacji strategii HRM wspierających przedsiębiorczość organizacyjną. Nie jest to działanie korzystne dla firm z sektora MSP Co prawda, korzysta się tutaj w dużo większym stopniu z niestandardowych form zatrudnienia niż w firmach dużych, ale jest też tu dużo mniej organizacji pracowniczych. Wynika z tego, że nieco większa swoboda w formułowaniu i realizowaniu strategii personalnych ukierunkowanych na przedsiębiorczość organizacyjną jest pozytywnie skorelowana z mniejszą reprezentacją związków zawodowych, charakteryzujących właśnie sektor MSP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>