Identyfikacja z grupą

Z kolei, stabilizacja relacji między ludźmi polegała na wpajaniu poczucia przy-należności i tożsamości grupowej. Identyfikacji z grupą (systemem organizacyjnym) sprzyjała specjalizacja działalności, brak ruchliwości społecznej i związane z tym poszukiwanie grupy odniesienia oraz konkurencja między grupami (systema

mi organizacyjnymi), prowadząca do tworzenia systemów kulturowych (wartości, zwyczajów, obyczajów), wyodrębniających i antagonizujących grupy społeczne .

Prowadziło to do ścisłego zhierarchizowania struktury władzy, przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz kontroli realizacji zadań i metod działania. Najważniejsze uprawnienia decyzyjne i odpowiedzialność skupiały się na najwyższych szczeblach w hierarchii, a kierownictwo traktowane było jako uosobienie systemu zarządzania. W modelu tym, niejako z natury ukryta jest potrzeba stałości, ciągłości i niezmienności. Pierwszym warunkiem niezawodnego działania zbiurokratyzowanego przedsiębiorstwa jest stabilność otoczenia (dopuszczalne są jedynie zakłócenia znane i sklasyfikowane), drugim – lojalna i dyspozycyjna kadra, a trzecim – prostota technologii. Spełnienie tych trzech warunków stwarza możliwość szczegółowego definiowania zadań produkcyjnych i zarządczych oraz standaryzację ich wykonania. Równolegle prowadzi to do ograniczenia zapotrzebowania na wysokie kwalifikacje i inicjatywę pracowników i pozwala na sprowadzenie ich do roli biernych wykonawców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>