Identyfikacja obszaru gospodarowania potencjałem ludzkim

Świadomość istnienia bezpośrednich relacji pomiędzy pracą, która jest do wykonania, a człowiekiem realizującym działania związane z tą pracą skłania – jak już podkreślano – do „wychodzenia” poza funkcję personalną, w kierunku całościowego ujmowania obszaru „człowiek i praca”. Jednocześnie nie należy pomijać aspektu metodologicznego, związanego z uwzględnianiem funkcji zarządczych. Realizowanie omawianego kompleksu działań obok czynności wykonawczych wymaga bowiem czynności regulacyjnych, które powinny odnosić się do wszystkich wyodrębnionych rodzajowo zbiorów działań z uwzględnieniem ich elementów . Wydaje się, że są to istotne warunki trafnego poszukiwania i formułowania rozwiązań w zakresie doskonalenia omawianego obszaru.

Gospodarowanie potencjałem ludzkim przedsiębiorstwa powinno się odbywać w kontekście : zmian w przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, wiążących się z określoną pracą, która jest do wykonania, jej podziałem i koordynacją

doboru i aktywizowania pracowników pod kątem osiągania oczekiwanych rezultatów w pracy, tworzenia dogodnych warunków jej wykonywania,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>