Identyfikacja dystrybutywna

identyfikację z jej wartościami i celami. Poświęcenie i lojalność są naturalną konse-kwencją „przypisania” do organizacji mającej władzę nad pracownikiem. Doświadcza-jąc nauczania, ludzie utrwalają w sobie poczucie uczestnictwa w organizacji, które jest w pełni świadome i dobrowolne. Pracownik jest uczestnikiem organizacji tak długo, jak chce. Wiedza umożliwia dokonywanie racjonalnych wyborów. Jeśli pracownik, krytycz-nie oceniający swoją sytuację w organizacji, dojdzie do wniosku, że gdzie indziej będzie miał lepsze możliwości realizacji swoich celów, wówczas po prostu z niej odchodzi.

Na tym właśnie polega identyfikacja dystrybutywna, która oznacza tworzenie się grup społecznych w celu realizacji przedsięwzięć dających korzyści wszystkim uczestnikom. Przedmiotem identyfikacji są ludzie, którzy mogą sobie wzajemnie pomóc, a nie jednocząca ich wszystkich, nadrzędna idea, której mają służyć. Iden-tyfikacja dystrybutywna zawsze jest krucha i zmienna, bo możliwości wzajemnej pomocy zwykle szybko się wyczerpują i drogi uczestników grupy się rozchodzą.

Tak funkcjonują pracownicy w organizacjach typu sieciowego, krążąc między tymczasowymi zespołami w poszukiwaniu najlepszych dla siebie warunków współ-pracy. Tak powstają organizacje wirtualne, bez granic, tymczasowe, a zatem pozba-wione tożsamości. Jak jednak zauważa T. Peters – „myślenie o organizacji jako okre-ślonej tożsamości jest dysfunkcjonalne w dzisiejszych warunkach szybkich zmian i wielorakich światowych powiązań” . Autor ten stwierdza, że w społeczeństwie opartym na wiedzy dobrowolny udział pomysłowości i wyobraźni ludzi swobodnie wchodzących i wychodzących z sieci współpracy oznacza nowy rodzaj gry społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>