Ewolucja systemów zarządzania w kierunku wyzwalania przedsiębiorczości

Stosowane w epoce przemysłowej sposoby zarządzania nastawione były na redu-kowanie niepewności poprzez dążenie do stabilności: władzy organizacyjnej, sposobów i metod działania oraz relacji między ludźmi . Sposobem stabilizowania władzy była hierarchia organizacyjna. Między szczeblem najwyższym i najniższym istnieją powiązania na zasadzie nadrzędności i podrzędności służbowej. Powstała w ten sposób struktura organizacyjna przybiera kształt piramidy. Na jej szczycie znajduje się centralny ośrodek władzy organizacyjnej, w którym formułowane są cele działalności przedsiębiorstwa oraz określone sposoby ich realizacji. Wszystkie funkcje i zadania realizowane przez niższe szczeble są pochodną celów naczelnych oraz zasad ich dekompozycji na coraz bardziej szczegółowo formułowane cele i zadania. Do szczebli wykonawczych docierają one w postaci precyzyjnie opraco-

wanych instrukcji i poleceń zwierzchników. W podobny zunifikowany sposób za-rządzano produkcją, wykorzystując do tego normy pracy i wzorce postępowania w ściśle określonych sytuacjach rutynowych.

Można więc stwierdzić, że stabilizowanie sposobów działania osiągano dzięki standaryzacji produktów, metod pracy, wykonywanych czynności i narzędzi pracy. Wyeliminowanie nieprzewidywalności ludzkich działań wymaga bowiem daleko idącej mechanizacji zachowania, wyłączenia z pracy wszelkiej emocji. Człowiek w procesie pracy wykonuje wówczas funkcje optymalnie zaprogramowanego aparatu, według ścisłych, technicznych kryteriów niezawodności. Czynnikiem zapewniającym tę niezawodność jest organizacja ustalająca tok pracy według jednego, najlepszego schematu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>