Ewolucja przemysłu

Ewolucja przemysłu jest więc procesem dynamicznym, opartym m.in. na me-chanizmie zależnos’ci zdarzeń, który jest jednym z podstawowych założeń funkcjo-nowania systemów złożonych. Stąd pojawiło się szereg nowych koncepcji, mających na celu poradzenie sobie z ograniczeniami tradycyjnych teorii zarządzania. Koncepcje te są próbą przejścia od opisywanego wyżej podejścia strukturalnego w zarządzaniu na rzecz interakcyjnego, zorientowanego wokół procesów, ludzi i kluczowych zasobów, w przeciwieństwie do struktur i systemów. Innymi słowy, istnieje konieczność zrezygnowania z tradycyjnej filozofii zarządzania przedsiębiorstwem opartej na trójkącie strategia – struktura – systemy na rzecz koncepcji cel – procesy – ludzie .

Koncepcje te upatrują źródeł sukcesu przedsiębiorstw głównie wewnątrz organizacji. Mogą to być kompetencje firmy, zarówno technologiczne, organizacyjne, jak i związane z określonymi umiejętnościami. Może to być radykalna transformacja sposobu funkcjonowania, polegająca na odejściu od podziału funkcjonalnego firmy i koncentracji na zarządzaniu procesami przebiegającymi w poprzek tradycyjnych struktur.

Nowoczesna organizacja powinna odejść od tradycyjnego modelu hierarchicznego (pionowego) w kierunku organizacji zdecentralizowanej , płaskiej, opartej na zespołach, zorganizowanej wokół procesów.

Zdaniem P. Nestorowicza skuteczna strategia zarządzania współczesnych firm „to strategia na krawędzi chaosu, będąca odpowiednią kombinacją małych kroków i długich skoków. Zgodnie z nią, współczesne przedsiębiorstwo powinno aktywnie inwestować w swoje umiejętności operacyjne, rozwijając kluczowe kompetencje w swojej podstawowej działalności, obsługując główną grupę klientów czy sprzedając najważniejszy produkt. To pozwala osiągnąć lokalne optimum metodą małych adaptacji. Równocześnie jednak, powinno ono dążyć do odkrywania i wykorzysty-wania różnorodnych szans poprzez inwestycje w nowe technologie, wejście na nowe rynki czy zawieranie aliansów strategicznych” .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>