Ewolucja od administrowania do zarządzania

W Polsce ewolucja od administrowania do zarządzania publicznego rozpoczęła się od wykorzystania zarządzania strategicznego w procesie dostosowywania się organizacji publicznych do nowych warunków, określonych przez procesy transformacji systemowej, a następnie przez proces integracji z Unią Europejską.

Wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego i jej wykorzystywanie w praktyce odnotowano w stosunkowo dużej liczbie badanych organizacji. Jednakże niemal w co czwartej nie opracowano planu strategicznego w postaci dokumentu opisującego długofalowe cele rozwoju, a zarządzanie w tym zakresie oparte jest na doświadczeniu i intuicji. W 14% organizacji wskazano, że istnieje świadomość potrzeby usystematyzowanego rozwiązywania ważnych problemów, co skutkuje przynajmniej jedną wycinkową strategią sektorową. Podejmowane są w nich czynności zmierzające do opracowania całościowego planu strategicznego i dostrzega się potrzebę udziału różnych partnerów w tworzeniu i realizacji strategii. Plan strategiczny w postaci dokumentu przyjętego przez kierownictwo, uwzględniający niesystematycznie zgłaszane uwagi mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych, określający kluczowe wartości, cele długookresowe i priorytety (np. w sferze dostarczania usług publicznych) oraz ogólnie opisane cele szczegółowe posiada niemal dwie trzecie badanych organizacji. Natomiast bardziej zaawansowane prace są prowadzone tylko w dwóch jednostkach. W praktyce badanych organizacji nie przekłada się celów długookresowych (ogólnych) na cele szczegółowe i zadania poszczególnych jednostek, nie dokonuje alokacji środków w budżecie rocz-

nym na realizację przyjętych zadań, nie wskazuje się innych źródeł finansowania zadań. Ponadto, nie określa się w sposób jasny i jednoznaczny z podaniem do pu-blicznej wiadomości, w jaki sposób mieszkańcy, partnerzy społeczni i gospodarczy mogą uczestniczyć w procesie tworzenia celów i priorytetów strategicznych itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>