Europejski model HRM

W dużych firmach, w których występują zcentralizowane układy zbiorowe pracy, ograniczenia w zakresie HRM sprzyjają kształtowaniu się europejskiej koncepcji przedsiębiorczości, natomiast w mniejszych obserwuje się występowanie koncepcji amerykańskiej.

W konsekwencji kontynuowany może być obserwowany obecnie trend, w którym warunki prawne i polityczne przyczyniać się będą do coraz większego rozłamu w postrzeganiu roli strategii personalnej ze względu na wielkość firmy i jej strukturę własnościową. Duże przedsiębiorstwa zostają niejako zobligowane do przyjęcia europejskiej idei, w której strategia personalna ma stanowić wkład do strategii ogólnej firmy. Natomiast mniejsze firmy wydają się preferować amerykańskie wyprowadzenie strategii personalnej ze strategii ogólnej firmy.

Należy jednak zaznaczyć, że błędem byłoby takie uogólnienie, w którym europejski model HRM i europejska koncepcja przedsiębiorczości zostają przypisane wyłącznie dużym firmom, a model amerykański HRM i amerykańska koncepcja przedsiębiorczości jedynie do sektora MSP Właściwsze wydaje się stwierdzenie, że przedsiębiorczość właścicieli, kadry zarządzającej oraz podległych pracowników może być w danej firmie określana za pomocą kontinuum od „silnie amerykańska” do „silnie europejska”. Jak zauważa J. Strużyna, coraz wyraźniej jakość zarządzania zasobami ludzkimi tworzy się w bezpośrednich kontaktach z poszczególnymi pracownikami, bez potrzeby angażowania związków zawodowych czy też ingerencji państwa. Zwraca się uwagę na indywidualność i niepowtarzalność, co pobudza również w dużych firmach przedsiębiorczość indywidualną i organizacyjną w jej ujęciu amerykańskim. Dlatego coraz więcej jest firm, w których rezygnacja z pewnych przywilejów pracowniczych, ograniczających przedsiębiorczość organizacyjną,. nie jest wynikiem nacisku właściciela czy kadr zarządzających, ale stanowi imi-

cjatywę pracowniczą. Jest to zjawisko pojawiające się nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Okazuje się również, że coraz częściej sami pracownicy nie chcą zawierać standardowych umów o pracę na podstawie kodeksu pracy, gdyż mają poczucie, że to ogranicza ich własną przedsiębiorczość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>