Dynamika rynku pracy a kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Zmiany zachodzące na współczesnym rynku pracy pociągają za sobą zmiany w pożądanym profilu kwalifikacyjnym kadr. Zjawisko to jest spowodowane nie tylko metamorfozą natury samej pracy i sposobu jej organizacji, lecz także powstawaniem nowych zawodów. Klasyfikacje kwalifikacji kluczowych przyjmują coraz częściej charakter list kluczowych kompetencji. W obliczu tych trendów kształtowanie postaw przedsiębiorczych kadr w uaktualnianiu posiadanych i pozyskiwaniu nowych kompetencji wydaje się być działaniem o podstawowym znaczeniu dla ich zdolności adaptacyjnych na rynku pracy.

Dynamika współczesnego rynku pracy. Przedmiotem zainteresowania wielu autorów z dziedziny zarządzania zasobami pracy stało się dynamiczne otoczenie ekonomiczne oraz jego wpływ na zmiany w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, włącznie z obszarem zapotrzebowania na wiedzę, umiejętności czy też kompetencje . Najczęściej wymieniane w literaturze przedmiotu zjawiska powodujące zmiany na rynku pracy, to:

globalizacja i umiędzynarodowienie procesów produkcyjnych i usługowych, postęp technologiczny, trendy demograficzne, o zmiany modelu życia i aspiracji ludzi,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>