Długotrwałe bezrobocie

-3. Dominuje długotrwałe bezrobocie, czyli pozostawanie bez pracy dłużej niż 12 miesięcy (45,6% ogółu – grudzień 2000 r.). 4. Wśród bezrobotnych przeważają osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (70,7% ogółu bezrobotnych legitymuje się wykształceniem poniżej średniego).

-5. Znaczne jest bezrobocie wśród mieszkańców wsi (napływ bezrobotnych był większy o 3,3 punktu procentowego od napływu bezrobotnych ogółem).

Aby przeciwdziałać takiej sytuacji, Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie prowadzi następujące aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>