Degeneracja bodźców organizacyjnych

Skutkami konformizmu są stadne myślenie i społeczne marnotrawstwo. Stadne myślenie występuje wówczas, kiedy członkowie zespołu mają na uwadze przede wszystkim jego spójność, w związku z czym dążenie do jednomyślności przeważa nad motywacją do realistycznej oceny alternatywnego sposobu działania . Silna potrzeba konsensu powoduje więc popełnianie błędów w podejmowaniu decyzji. Społeczne marnotrawstwo polega natomiast na redukowaniu indywidualnego wysiłku w zespole . Sprzyja temu brak oceny indywidualnego wkładu pracy oraz koncentracja uwagi na sposobie, a nie na wynikach pracy.

Degeneracja bodźców organizacyjnych, nakłaniających do konformizmu, przynosi w rezultacie poczucie braku odpowiedzialności indywidualnej. Działając w imieniu grupy i w jej interesie, człowiek czuje się często zwolniony z obowiązku zarówno prakseologicznej, jak i moralnej oceny własnych działań, traktując je jako konieczne, a siebie – jako ślepe narzędzie ich realizacji. Tak więc ambicje rozwojowe, które niewątpliwie mają ludzie odczuwający silnie potrzebę wpływu, ulegają

w tych warunkach postępującej atrofii, rozpływając się w zespołowej mądrości, której wystarczy się podporządkować. Jest to kolejna sytuacja nieekwiwalentnej wymiany między pracownikiem a organizacją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>