Definicje koncentrujące się na cechach określonych jednostek

-2. Definicje koncentrujące się na cechach określonych jednostek i personalnej charakterystyce przedsiębiorcy. Kładą one szczególny nacisk na psy-chologiczne (np. kreatywność, potrzeba osiągnięć, skłonność do ryzyka) i socjologiczne (np. uwarunkowania rodzinne i środowiskowe, okres dzieciństwa, rodzaj i przebieg edukacji, przynależność do mniejszości narodowych) źródła przedsiębiorczości.

-3. Definicje traktujące przedsiębiorczość jako rodzaj menedżerskiego za-chowania (podejścia) będącego istotą behawiorystycznej teorii przedsię-biorczości. Ta grupa definicji postrzega przedsiębiorczość jako specyficzny sposób zarządzania.

Dla potrzeb tego opracowania źródeł przedsiębiorczości upatrywać będziemy w twórczej naturze człowieka i jego wyposażeniu kulturowym, na które niewątpliwie oddziałuje kultura organizacyjna. Jak już stwierdzono, kultura organizacyjna ma istotny wpływ na wszystko, co dzieje się w przedsiębiorstwie, przenika cały proces zarządzania nim. Pisząc o kulturze zarządzania, zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi, można za A. Pocztowskim wyróżnić takie trendy, jak: biurokratyzacja, in-stytucjonalizacja, humanizacja, ekonomizacja i właśnie przedsiębiorczość .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>