Coraz szerszy zakres systemu edukacji

Coraz szerszy zakres systemu edukacji, w którym system szkolny jest tylko częścią, powoduje zmiany w kryteriach oceny. Większą wagę przywiązuje się do świata wartości, który chcemy przekazać czy ukształtować, otwartości i elastyczności systemu zaspokajania potrzeb zawodowych i społecznych. W przypadku systemu szkolnego oceniamy jednak nadal głównie funkcjonowanie instytucji w za

kresie realizacji programów kształcenia. Istotne znaczenie dla rozwoju kształcenia (w tym zawodowego) zyskuje stymulowanie przez państwo edukacji pozaszkolnej, stwarzanie możliwości jej finansowania z różnych źródeł. Powoduje to jednak zmiany w koordynacyjnej i kontrolnej roli państwa ulega ona modyfikacji – staje się mniej bezpośrednia.

Odmienne znaczenie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego spowodowało istotne różnice w systemach edukacyjnych poszczególnych państw. Wyraża się to odmiennymi zakresami (znaczeniem) i relacjami elementów składających się na sys-tem edukacyjny. W jego ramach zmieniał się też system szkolny. Następowało nie tylko wydzielanie kształcenia zawodowego, ale i jego przesuwanie na końcowe lata coraz dłuższego etapu szkolnej edukacji. Wydzieliły się dwa modele przygotowania do pracy zawodowej w szkole. Pierwszy cechował się wcześniejszym wyodrębnieniem kształcenia zawodowego (model niemiecki), a drugi – wydłużaniem edukacji na poziomie ogólnym przy jednoczesnym tworzeniu warunków do kształcenia zawo-dowego w jej ramach (model amerykański).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>