Celem zarządzania kompetencjami w organizacji jest

o rozwój kompetencji pracowników w kierunkach wymuszonych przez rynek, łatwiejsze wprowadzanie zmian organizacyjnych poprzez zwiększenie elastyczności pracowników.

Jednym z najważniejszych obszarów oddziaływania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje pozostaje jednak kształtowanie zachowań pra-cowników. W badaniu przeprowadzonym przez autora w 2003 r. wśród 54 przedsię-biorstw, które wdrożyły zarządzanie kompetencjami, „wspieranie pożądanych zacho-wań” za bardzo ważny cel uznało 46,3% badanych, a za ważny 29,6%. Istotniejszymi celami były jedynie „poprawa wyników pracowników” (57,4% i 29,6%) oraz „zachę-canie pracowników do wykazywania inicjatywy i kreatywności” (48,1% i 27,8%).

Celem zarządzania kompetencjami w organizacji jest również wykorzystanie kapitału ludzkiego w sposób pozwalający na osiąganie zakładanych celów strate-gicznych. Dlatego też, system zarządzania kompetencjami powinien być skorelowany z wymaganiami wynikającymi ze strategii organizacji. Konieczne jest również powiązanie systemu z wymiernymi korzyściami biznesowymi, które powinny być odzwierciedlone za pomocą odpowiednich mierników. Pozwoli to na ocenę efektów oddziaływania systemu zarządzania kompetencjami w skali całej organizacji językiem zrozumiałym dla kadry zarządzającej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>