Category Artykuły

W zarządzaniu procesami

a ponadto poszukuje się ewentualnych problemów w realizacji procesów i syste-matycznie je analizuje. Podejmuje się też systemowe działania korygujące oraz przedsięwzięcia doskonalące niektóre procesy.

W zarządzaniu procesami ogromną rolę odgrywa komputeryzacja. Tradycyjne, drukowane i pisemne formy przetwarzania informacji dominują jeszcze w co dziesiątej badanej organizacji. Również w co dziesiątej jednostce wszystkie procesy są skomputeryzowane na poziomie poszczególnych wykonawców, ale bez komunikacji wewnętrznej wykorzystywane jest jednostkowe oprogramowanie. Prawie w 80% badanych przypadków część procesów lub ich elementy są wspomagane komputerowo w niektórych komórkach, a informacje o klientach gromadzone są na nośnikach informatycznych. Taką sytuację trudno uznać za zadowalającą z punktu widzenia wykorzystania nowoczesnych instrumentów zarządzania. Bardzo często komputery są wykorzystywane głównie jako maszyny do pisania. Zaledwie w dwóch organizacjach respondenci wskazali na oprogramowanie realizacji procesów w formie zintegrowanych baz danych, z wielodostępem w sieci wewnętrznej, co daje możliwość czerpania wszelkich niezbędnych informacji bezpośrednio z systemu informatycznego.

Czytaj

Definicje koncentrujące się na cechach określonych jednostek

-2. Definicje koncentrujące się na cechach określonych jednostek i personalnej charakterystyce przedsiębiorcy. Kładą one szczególny nacisk na psy-chologiczne (np. kreatywność, potrzeba osiągnięć, skłonność do ryzyka) i socjologiczne (np. uwarunkowania rodzinne i środowiskowe, okres dzieciństwa, rodzaj i przebieg edukacji, przynależność do mniejszości narodowych) źródła przedsiębiorczości.

Czytaj

Przedsiębiorczość w Polsce

Obserwując praktykę działalności polskich firm można dojść do wniosku, że w Polsce występują równolegle dwie koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi,

które zostały ogólnie scharakteryzowane w poprzednich częściach artykułu jako modele europejski i amerykański, przy czym determinują one odmienny sposób spostrzegania przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej.

Czytaj

Ewolucja od administrowania do zarządzania

W Polsce ewolucja od administrowania do zarządzania publicznego rozpoczęła się od wykorzystania zarządzania strategicznego w procesie dostosowywania się organizacji publicznych do nowych warunków, określonych przez procesy transformacji systemowej, a następnie przez proces integracji z Unią Europejską.

Wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego i jej wykorzystywanie w praktyce odnotowano w stosunkowo dużej liczbie badanych organizacji. Jednakże niemal w co czwartej nie opracowano planu strategicznego w postaci dokumentu opisującego długofalowe cele rozwoju, a zarządzanie w tym zakresie oparte jest na doświadczeniu i intuicji. W 14% organizacji wskazano, że istnieje świadomość potrzeby usystematyzowanego rozwiązywania ważnych problemów, co skutkuje przynajmniej jedną wycinkową strategią sektorową. Podejmowane są w nich czynności zmierzające do opracowania całościowego planu strategicznego i dostrzega się potrzebę udziału różnych partnerów w tworzeniu i realizacji strategii. Plan strategiczny w postaci dokumentu przyjętego przez kierownictwo, uwzględniający niesystematycznie zgłaszane uwagi mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych, określający kluczowe wartości, cele długookresowe i priorytety (np. w sferze dostarczania usług publicznych) oraz ogólnie opisane cele szczegółowe posiada niemal dwie trzecie badanych organizacji. Natomiast bardziej zaawansowane prace są prowadzone tylko w dwóch jednostkach. W praktyce badanych organizacji nie przekłada się celów długookresowych (ogólnych) na cele szczegółowe i zadania poszczególnych jednostek, nie dokonuje alokacji środków w budżecie rocz-

Czytaj

Wirtualna biblioteka

dobrze przygotować się do pracy. Do konspektów lekcji dołączone są materiały pomocnicze dla uczniów, propozycje testów i ćwiczeń. Doskonałym zapleczem są też wiadomości zamieszczane w dziale aktualności. Nauczyciel znajdzie w nim informacje gospodarcze pisane przystępnym językiem, które tłumaczą najważniejsze wydarzenia oraz ich wpływ na życie obywatela . Stworzono także działy nowości i wydarzenia oraz porady centrum nauczyciela. Znajdują się w nich informacje o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz o ciekawych projektach edukacji ekonomicznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Porady dydaktyczne to wskazówki, jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji.

Czytaj

Układ sytuacyjny

Poznawczej. Przyswojenie pewnej niezbędnej wiedzy ułatwiającej kształtowanie umiejętności analizy faktów i procesów zachodzących w otoczeniu, wykorzystywanie własnych zdolności intelektualnych do budowy programów działania w sensie przystosowania i kreowania nowej rzeczywistości, komu-nikowanie się z innymi i dyskutowanie o problemach etycznych, kulturowych

i społecznych tak, by wywierać na nich wpływ. W miarę upływu czasu i przeznaczania na szkolnictwo coraz większych środków następowało nie tylko rozszerzanie się zakresu (stopy skolaryzacji), ale i rozbudowa systemu szkolnego, zmieniał się też zakres i znaczenie poszczególnych funkcji. Wymienione wyżej funkcje nie występowały i nie występują oddzielnie, często nakładają się, ich znaczenie w różnych etapach edukacji jest inne, odmiennie akcentują ich wagę poszczególne podmioty edukacyjne, zmienia się forma ich realizacji. Znajdowało to wyraz w rozbudowie oraz postępującym zróżnicowaniu systemów szkolnych – w wyodrębnianiu typów szkół (zawodowych, techników i liceów) i jeszcze wyraźniejszej dywersyfikacji szkół policealnych

Czytaj