Category Artykuły

Identyfikacja dystrybutywna

identyfikację z jej wartościami i celami. Poświęcenie i lojalność są naturalną konse-kwencją „przypisania” do organizacji mającej władzę nad pracownikiem. Doświadcza-jąc nauczania, ludzie utrwalają w sobie poczucie uczestnictwa w organizacji, które jest w pełni świadome i dobrowolne. Pracownik jest uczestnikiem organizacji tak długo, jak chce. Wiedza umożliwia dokonywanie racjonalnych wyborów. Jeśli pracownik, krytycz-nie oceniający swoją sytuację w organizacji, dojdzie do wniosku, że gdzie indziej będzie miał lepsze możliwości realizacji swoich celów, wówczas po prostu z niej odchodzi.

Czytaj

Siła zespołu w strukturze sieciowej

Siła zespołu w strukturze sieciowej wynika nie z eliminowania, lecz wzmacniania od-mienności jego członków. Oczekuje się wniesienia czegoś nowego, także w sferze relacji społecznych, co może okazać się pożyteczne dla właściwej realizacji projektu.

Opozycyjna w stosunku do konformizmu norma niezależności oznacza, że jed-nostka nie powinna kierować się normami grupowymi, z wyjątkiem tych, które uzasadnione są za pomocą racjonalnych argumentów. Dlatego w tymczasowych zespołach zadaniowych większość decyzji zapada na podstawie konsensu. Wszyscy muszą być przekonani, że dokonany wybór jest w danej sytuacji najlepszym rozwiązaniem. Muszą być przekonani, a nie przegłosowani dlatego podejmowanie decyzji większością głosów nie uznaje się za racjonalne. Tak silna troska o końcowy efekt pracy zespołu jest związana z jego bezpośrednim wpływem na pozycję wszystkich jego członków na rynku pracy. Jeśli jest to efekt znakomity, byli człon

Czytaj

Organizacje gminne

-2. Organizacje gminne realizują przede wszystkim funkcje społeczne. W portfelu kompetencyjnym powinny więc występować kompetencje przejawiające się wrażliwością na potrzeby lokalnej społeczności oraz społeczną odpo-wiedzialnością za podejmowane działania.

-3. Jednostki samorządowe są organizacjami non-profit, nie nastawionymi na osiąganie zysku. Niemniej jednak zarządzający tymi jednostkami powinni umieć zabiegać o inwestorów i pozyskiwać dodatkowe (poza budżetowe) środki finansowe. Nastawienia biznesowe (przedsiębiorcze) powinny zwiększać ich potencjał kompetencyjny.

Czytaj