Category Artykuły

Postęp techniczny

Mniej więcej od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku przyspieszone i kumulujące się wydarzenia zaczęły zmieniać granice, strukturę i środowisko biznesu. Nastąpiło przyspieszenie postępu technicznego oraz umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, co stwarzało zupełnie nowe możliwości. Znacznie wzmogło się oddziaływanie na przedsiębiorstwo otoczenia politycznego i społecznego, nie mówiąc już o tym, że otoczenie stało się zmienne i nieprzewidywalne. Z tego względu przedsiębiorstwa napotykały nowe, nieprzewidywane wyzwania o daleko idących skutkach. Na zewnątrz musiały walczyć o udział w rynku, przewidywać potrzeby nabywców, zapewniać terminowość dostaw, wytwarzać produkty wysokiej jakości, stosować konkurencyjne ceny i zabiegać o utrzymanie lojalności klienta. Wewnątrz, przedsiębiorstwo starało się dbać o ciągły wzrost produkcji poprzez lepsze planowanie i efektywniejszą pracę, zabiegało o odpowiedni poziom produktywności i utrzymanie konkurencyjności na rynku. Wraz z nasyceniem się rynku przedsiębiorstwo musiało zmienić orientację produkcyjną na rynkową.

Czytaj

Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP

Na początku lat 90. zainteresowanie działalnością na własny rachunek było ogromne, co stanowiło jedną z ważniejszych przyczyn rozwoju polskiej gospodarki . Pracę w ramach samozatrudnienia wykonywało wówczas 26% wszystkich pracujących, podczas gdy w Unii Europejskiej tylko 11%. Zmieniające się w kolejnych latach warunki polityczne i gospodarcze nie sprzyjały jednak utrwalaniu się pracy na własny rachunek i dalszemu wzrostowi przedsiębiorczości, w rozumieniu rozpowszechniania się samozatrudnienia. Działania podejmowane przez rząd i parlament miały przede wszystkim na celu rozwój rynku pracy najemnej. Obecnie, mimo licznych deklaracji o działaniach podejmowanych w imię rozwoju przedsiębiorczości, polityka państwa zdaje się podtrzymywać jedynie uprzednio obrany kierunek. Słusznie zwraca uwagę L. Balcerowicz, że dobra polityka gospodarcza to przecież taka, która stwarza stabilne ramy dla korzystnych i długofalowych decyzji podmiotów gospodarczych i przy której ich wyniki finansowe zależą od własnej gospodarności, a nie od siły nacisku państwowego . Próba pójścia śladem państw opiekuńczych zdaje się zawodzić. Wystarczy spojrzeć na obecne problemy gospodarki niemieckiej, francuskiej, szwedzkiej czy holenderskiej. W tym kontekście chyba trudno się dziwić, że nie przybywa pracodawców.

Czytaj

Osobliwości strukturalne rynku

Sumując należy podkreślić, że osobliwości strukturalne rynku pracy każą szcze-gólnie szukać odpowiedzi na pytania: – w jaki sposób powinien być on regulowany?

– w jaki sposób instytucje rynku pracy powinny uwzględniać zmieniające się podstawowe interesy i strategiczne pozycje partnerów w ramach systemu ko-operacji tynkowej? – które niedostatki koordynacji na tynku pracy powinny być rozwiązywane przez państwo?

Czytaj

W procesie pozyskiwania pracowników

W procesie pozyskiwania pracowników – stosowanie metod umożliwiających skuteczną identyfikację osób posiadających owe cechy bądź potencjał do ich rozwoju.

W procesie zarządzania efektywnością pracy – opracowanie procedur umoż-liwiających osiąganie wysokich efektów pracy poprzez stwarzanie ludziom możliwości działania.

W procedurze wynagradzania – uwzględnienie kryteriów stymulujących ludzką aktywność i doceniających zaangażowanie i gotowość do działania.

Czytaj

Program Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego

Rozwój gospodarczy kraju jest związany z jakością kapitału ludzkiego, w tym z poziomem wykształcenia społeczeństwa. W związku z tym wiele banków centralnych w krajach Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych angażuje się w działania edukacyjne. Częścią misji Narodowego Banku Polskiego, instytucji, która dąży do stworzenia podstaw dla długotrwałego rozwoju gospodarczego, jest podejmowanie działań służących upowszechnieniu tematyki ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz promocji przedsiębiorczości.

Czytaj

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Przedsiębiorczość jest ideą, która ma doprowadzić do istotnych zmian w systemie go-spodarczym kraju. Jest to kierunek myślenia przyjęty w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, przyznający ludziom prawo do podmiotowości, czyli uczestniczenia w tworzeniu i przekształcaniu gospodarki, w której nie są biernymi wykonawcami, ale inicjatorami działań. Zmieniające się warunki, w tym duża swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. To jednostki gospodarcze podejmują i rozwijają działalność gospodarczą i wyróżniają się sukcesami. Przedsiębiorczość człowieka zwykle jest utożsamiana z dużą aktywnością, zaradnością i bystrością umysłu, systematycznością, a także pomysłowością, inicjatywą oraz szczególną umiejętnością radzenia sobie z rzeczywistością ekonomiczno-społeczną.

Czytaj