Category Artykuły

W kontekście przystąpienia Polski do UE

administracyjne i polityczne stanowią poważne problemy w rozpoczynaniu i prowadzeniu własnej firmy. Ale dynamika wzrostu liczby polskich przedsiębiorstw w najkorzystniejszych latach pozwala przypuścić tezę, iż w polskim społeczeństwie tkwi potencjał przedsiębiorczości porównywalny do amerykańskiego, tyle tylko, że napotyka nieprzyjazne warunki rozwoju.

Czytaj

Pomiędzy kapitałem ogólnym a specyficznym

Wielką zasługą G. Beckera stało się wtedy dokonanie rozróżnienia pomiędzy ogólnym a specyficznym kapitałem ludzkim. O ile ogólny kapitał ludzki był identy-fikowany jako koszt nabywania wiedzy związany z czasem kształcenia się, o tyle specyficzny nie może być utożsamiany tylko ze specjalistycznymi umiejętnościami. Zawiera on również ukształtowanie odpowiednich interakcji w pracy, jak i zbudowanie zespołów pracowniczych. Koszt stworzenia tego specyficznego kapitału ponosi zarówno pracownik, jak i pracodawca korzyści powinny mieć też obopólny charakter. Ten specyficzny kapitał doceniono znacznie później, gdyż skala jego znaczenia wzrastała wraz ze złożonością działalności zespołów pracowniczych .

Czytaj

Specyficzne cechy rynku pracy

W rozważaniach modelowych zakłada się, że w gospodarce przeważają warunki idealnej konkurencji, w której każdy orientuje się na maksymalizację zysków, pod-mioty gospodarcze mają pełen dostęp do niezbędnej informacji oraz mogą bez

ograniczeń decydować o swojej ofercie sprzedaży i źródłach zakupu. Ponadto przyjmuje się, że w gospodarce występuje zestaw gwarancji i zabezpieczeń, pozwala-jący uniknąć wszelkiego ryzyka i niepewności. W teorii ekonomii mówi się o pierwotnej zawodności rynku w sensie odchyleń od modelu pełnej konkurencji, które prowadzą do zakłóceń w oddziaływaniu sił rynkowych (defekt stabilizacyjny) lub perturbacji w poziomie konkurencji i tym uzasadnia się konieczność państwowej regulacji . Biorąc to pod uwagę, na rynku pracy ustanowiono przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony stosunku pracy, związków zawodowych, pośrednictwa pracy, ubezpieczeń od bezrobocia i sądownictwa pracy. Przez ustawodawstwo pracy ukształtowane zostały specyficzne normy i warunki powoływania instytucji socjalnych. Stronom rynku pracy przypisano ustawowe prawa, których przestrzeganie zapewniła władza sądownicza.

Czytaj

Współczesne organizacje

Współczesne organizacje potrzebują pracowników o wysokim poziomie przyswajania i aplikacji wiedzy, umiejętności komunikacyjnych i elastyczności.

Wraz z przyspieszeniem przemian technologicznych i wzrostem innowacyjności przedsiębiorstw zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifi-kowanych. Liczy się nie tylko poziom wykształcenia i doświadczenie, ale również umiejętność stałego dostosowywania kwalifikacji do zmiennych i rosnących wymagań rynku. W organizacji opartej na wiedzy każde nieomal stanowisko staje się bardziej wiedzochłonne i wymaga permanentnego samodoskonalenia zawodowego, pod-noszenia poziomu odpowiedniej wiedzy i umiejętności jej aplikacji w miejscu pracy.

Czytaj

Model jest tworzony dla wszystkich stanowisk

– zbiorem wszystkich opisanych kompetencji dla organizacji (definicje, skale pomiarowe, narzędzia diagnostyczne, wskazówki rozwojowe) wraz z szerokim komentarzem merytorycznym

– koncepcją polegającą na wykorzystaniu analizy kompetencji do organizo-wania i doskonalenia procesów składających się na zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

Czytaj

W procedurze rozwoju personelu

W procedurze rozwoju personelu – stosowanie metod nabywania przez pra-cowników postaw i umiejętności przedsiębiorczych. W obszarze kształtowania stosunków pracy – tworzenie klimatu sprzyjającego postawom przedsiębiorczym.

W obszarze doskonalenia organizacji i zarządzania funkcją personalną – tworzenie rozwiązań stymulujących kształtowanie postaw przedsiębiorczych poprzez odpowiednie określenie ról głównych podmiotów – partnerów w procesie zarządzania kapitałem ludzkim.

Czytaj