Analizując rozwój przedsiębiorczości w Polsce

Analizując rozwój przedsiębiorczości w Polsce należy pamiętać, że warunki do dynamicznego wzrostu prywatnych przedsiębiorstw powstały dopiero w końcu lat 80., kiedy uchwalono ustawę – Prawo o działalności gospodarczej, umożliwiającą sektorowi prywatnemu prowadzenie działalności na równi z sektorem państwowym. Jednak od roku 1998 obserwuje się dwa niepokojące zjawiska:

wzrost liczby często zmieniających się regulacji prawnych pośrednio lub bez-pośrednio związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz spadek tempa wzrostu liczby aktywnych przedsiębiorstw .

A jak wykazują cytowane uprzednio badania przeprowadzone przez Global En-trepreneurship Monitor – wyższy poziom przedsiębiorczości w kraju jest silnie sko-relowany z elastycznym rynkiem pracy, mniejszą rolą państwa w życiu gospodarczym przedsiębiorstw oraz ze zredukowanymi obciążeniami podatkowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>