spłaszczeniem umożliwiającym szybszy przepływ informacji decentralizacją i delegowaniem zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Kultura organizacyjna jest kołejnym kompleksowym narzędziem kształto-wania postaw przedsiębiorczy di .

Jest ona źródłem, z którego wyrastają emocjonalne, poznawcze i behawioralne ele-menty postaw przedsiębiorczych. Stanowi ona – jak wiadomo – utrwalony wzorzec podzielanych przez członków organizacji założeń, wartości i norm, które manifestują się w ich zachowaniach. Nie ulega

przecież wątpliwości, że wymienione wcześniej (tab. 1) cechy tych postaw uwa-runkowane są kulturowo. Oznacza to, że dążenie do zmiany postaw ludzi w organizacji w kierunku czynienia ich bardziej przedsiębiorczymi wymaga zmian kultury organizacyjnej. Zdaniem A. Sajkiewicz, nieokreśloność treści i znaczenia kultury, jak również zachowania niechętne zmianom skutkują skrywaniem luki kulturowej w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Tymczasem ich rozwój oznacza konieczność uwzględnienia w zarządzaniu zależności pomiędzy wiedzą, postawami

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>